§1 Definicje

 1. Sprzedający:
  • Centrum Kreatywności Perła
   Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
   ul. Piękna 68
   00-672 Warszawa
   NIP: 524-24-95-143
   Konto bankowe: 16 1140 1010 0000 5158 5300 3523
 2. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Serwis – strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem https://kursy.ckperla.pl, poprzez którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych.
 6. Produkt cyfrowy – kurs, test, szkolenie, artykuł w postaci elektronicznej, film video, do którego dostęp możliwy jest wyłącznie drogą on-line.
 7. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy bądź na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy https://kursy.ckperla.pl określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktów cyfrowych, rodzaj płatności, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego i stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie na podst. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku, wraz z późniejszymi poprawkami.
 2. Produkt cyfrowy jest dostarczany w całości drogą on-line.
 3. Do korzystania przez Kupującego z Produktu cyfrowego po realizacji Zamówienia, niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z obsługą multimediów, przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript , CSS oraz możliwością odtwarzania video oraz dostępu do Internetu.
 4. W szczególności zabronione jest rejestrowanie i utrwalanie Produktu cyfrowego lub korzystanie z niego w inny sposób niż poprzez system odtwarzania dostępny w Serwisie. W przypadku stwierdzenia naruszeń, Sprzedający ma prawo niezwłocznego pozbawienia Kupującego dostępu do Produktu cyfrowego bez możliwości zwrotu kosztów oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§3 Warunki dostępu

 1. Przedmiotem świadczeń SerwisuProdukty cyfrowe w postaci on-line. Serwis oferuje zarówno bezpłatne, jak i płatne Produkty cyfrowe.
 2. Warunkiem dostępu do bezpłatnych Produktów cyfrowych jest utworzenie konta w Serwisie przez Kupującego i zalogowanie się do niego.
 3. Warunkiem dostępu do płatnych Produktów cyfrowych oraz dostępu do nich jest utworzenie konta w Serwisie przez Kupującego i zalogowanie się do niego oraz złożenie Zamówienia na wybrane Produkty.
 4. Konto utworzone przez Kupującego w Serwisie pozwala zalogować się do Serwisu, korzystać z zakupionych oraz bezpłatnych Produktów cyfrowych, przeglądać oraz poprawiać swoje dane osobowe.
 5. Konto utworzone przez Kupującego w Serwisie, ani dane logowania do niego nie mogą być udostępniane osobom trzecim. W przypadku Konsumentów wyjątkiem jest najbliższa rodzina.
 6. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego na rzecz osób trzecich.

§4 Koszty i płatności

 1. Wszystkie ceny są podawane przez Sprzedającego w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierając odpowiednie stawki VAT)
 2. Całkowita cena zamówienia widoczna jest w szczegółach zamówienia przed potwierdzeniem woli zawarcia Umowy na dostęp do Produktu cyfrowego przez Kupującego.
 3. Płatność za Produkty cyfrowe odbywa się za pośrednictwem przelewu. Dane do przelewu widoczne są w szczegółach zamówienia oraz wysyłane w wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji w Serwisie.
 4. Dostęp do Produktu cyfrowego zostanie przyznany przeciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na koncie.
 5. Serwis może udostępniać także bezpłatne Produkty cyfrowe – dostępne są one dla Kupującego automatycznie po założeniu Konta i nie wymagają ponoszenia przez niego żadnych opłat.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Umowa wygasa automatycznie w przeciągu 30 dni w przypadku wybrania płatności przelewem, jeśli w tym czasie Sprzedający nie odnotuje przelewu na podane konto na kwotę odpowiadającą wartości Zamówienia.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 3. Kupujący ma możliwość złożenia żądania eksportu wszystkich danych osobowych przechowywanych w Serwisie poprzez opcję dostępną w swoim Profilu. W wyniku złożenia takiego żądania klient otrzyma drogą elektroniczną dostęp do pliku dokumentującego wszystkie dane osobowe i informacje przechowywane w bazie danych Serwisu.
 4. Kupujący nabywający Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Żądanie przez Kupującego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych bądź ich usunięcia skutkuje niemożnością dalszego świadczenia przez Sprzedającego dostępu do Produktów cyfrowych, w tym także do tych już zakupionych. W kwestii Umowy obowiązują wtedy zapisy zawarte w §5 niniejszego regulaminu.
 6. Rejestrując się w Serwisie https://kursy.ckperla.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.